muzikos akustika
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams/
akustika (KTU)

Absurdynas
puslapio turinys: © Rytis Ambrazevičius

Elektroakustika čia

bendroji akustika
garsas Akustika, jos šakos. Garsas, garso slėgis. Garso virpesiai, jų parametrai: amplitudė, periodas, dažnis, periodo ir dažnio sąryšis. Ultragarsas, infragarsas. Garso banga, papildomi jos parametrai: garso bangos ilgis, garso greitis. Garso bangos parametrų sąryšis. Garso slėgio lygis, jo sąryšis su garso slėgiu. Klausos slenksčio etalonas. Garso stipris (intensyvumas), garso stiprio lygis, jų sąryšis. Absoliutusis garso lygis. Dinaminis diapazonas. Garso galia. Garso aukštis. Garso aukščio etalonas. Garso aukščio ir dažnio sąryšis (tolygiojoje temperacijoje). Garso gaubtinė, jos fazės: ataka, pirminis tilimas, stacionari fazė, galutinis slopimas. Garsų rūšys: toniniai (muzikiniai) garsai, triukšmai, mišrieji, impulsiniai garsai.
garso spektras Grynasis tonas. Laikinis ir dažninis garso atvaizdas: virpesių forma ir spektras. Grynojo tono virpesių forma ir spektras. Sudėtinis tonas, jo virpesių forma ir spektras, virpesių sumavimas. Pagrindinis tonas, daliniai tonai, harmonikos, obertonai. Fourier transformacija. Natūralus garsaeilis. Triukšmų, mišriųjų garsų spektrai. "Momentinis" spektras, ilgalaikis spektras, spektrograma.
garso sukėlimas ir sklidimas Garso bangos stiprio kitimas. Dopplerio efektas. Garso bangų atspindys, lūžis (refrakcija), difrakcija, jų priklausomybė nuo bangos ilgio. Aidas. Garso bangų interferencija. Samplaikos. Stovinčioji banga. Pūpsniai, mazgai. Garso sukėlimas stygos virpesiais. Stygos modos, jų dažnių, garso aukščio priklausomybė nuo stygos parametrų. Garso sukėlimas vamzdyje (dengtame, atvirame). Dengto ir atviro vamzdžių modos, jų dažnių, garso aukščio priklausomybė nuo vamzdžio matmenų, garso greičio. Pereinamieji procesai, rezonansas. Akustinė varža (impedansas).
fiziologinė ir psichologinė akustika
klausa; muzikos suvokimas Ausies sandara, jos organų akustinės funkcijos. Garso pojūčio formavimasis ausies sraigėje, klausos nervų sistemoje. Kritinė juosta. Binaurinė klausa. “Vidinė” klausa (tiesioginis balso sklidimas). Objektyvieji ir subjektyvieji garso parametrai, jų sąryšiai. Klausos sritis, klausos slenksčiai. Garsumo lygis. Fletcherio-Munsono diagrama, ekvalaizerio pagrindimas. Stiprio pojūčių skirtumo slenkstis (diferencinė riba). Gožimas ir garso informacijos suspaudimo galimybė. Garsumas. Sudėtinių tonų ir suminis kelių tonų garsumas. Aukščio nukrypimas nuo “oktavos dėsnio”. Aukščio diferencinė riba. Absoliuti klausa. Greitų procesų suvokimas. Sensorinis ir percepcinis momentai, vibrato, mikroritminės figūros. Tembras, jo priklausomybė nuo garso spektro ir atakos. Tembras ir semplavimo problemos.
intervalų akustika ir darnos Kombinaciniai (skirtumo ir sumos) tonai. Subjektyvios (klausos) harmonikos. Konsonansas ir disonansas. Sąskambio šiurkštumas. Grynųjų tonų konsonansas / disonansas ir kritinė juosta. Sudėtinių tonų, akordų konsonansas / disonansas. Darnos fenomeno prigimtis. Teorinės ir praktinės darnos. Natūraliosios darnos ir temperacija.
muzikos instrumentų akustika
"gnaibomieji" chordofonai Akustinė instrumento sandara. Stygos formos kitimas jai virpant. Stygos virpesių spektras, jo priklausomybė nuo užgavimo vietos bei būdo (pirštais, plektru), atitinkami tembro skirtumai. Stygos virpesių perdavimas per tiltelį į deką. Korpuso virpesiai, jų tyrimo metodai. Rezonansinių angų vaidmuo. Virpesių paskleidimas aplinkoje. Atsako (rezonansinė) kreivė, pagrindiniai instrumento rezonansai, spektro ir tembro savybės. Garsumo kreivė, jos teikiama informacija apie instrumento akustinę kokybę. Elektrinė gitara. Tembro priklausomybė nuo adapterio padėties.
strykiniai (griežiamieji) chordofonai Akustinė instrumento sandara. Stygos griežimas ir jos formos kitimas. Stygos virpesių spektras, jų perdavimas per tiltelį į deką. Šerdelės, spyruoklės vaidmuo. Akustiniai sul tasto ir sul ponticello skirtumai. Korpuso akustinės sistemos virpesiai, jų tyrimo metodai. Rezonansinių angų vaidmuo. Virpesių paskleidimas aplinkoje. Atsako (rezonansinė) kreivė, pagrindiniai instrumento rezonansai, spektro ir tembro savybės. Garsumo kreivė, jos teikiama informacija apie instrumento akustinę kokybę. “Vilko tonas”. Gnaibomųjų ir strykinių chordofonų akustiniai skirtumai.
mušamieji
chordofonai
Akustinė instrumento sandara. Mušamųjų ir gnaibomųjų chordofonų akustiniai panašumai ir skirtumai. Plaktuko ir stygos sąveika (priklausomybė nuo plaktuko kietumo, forte/piano skirtumai, atitinkami spektro ir tembro skirtumai). Spektro laikinis kitimas, atitinkamos tembro savybės. Garso neharmoniškumas, unisonų derinimas. Įvairių diapazonų skirtumai (unisoninių stygų skaičius, storis, plaktuko ir stygos sąveika), jų akustinis pagrindimas.
lūpiniai aerofonai Akustinė instrumento sandara. Pūtiko lūpų virpesiai. Bernoulli’o efektas. Virpesių sukėlimas instrumento vamzdyje. Akustinės varžos kreivė. Kraštinis dažnis. Netiesinė modų sąveika. Virpesių vamzdyje spektras. Žiočių ir pūstuko vaidmuo. Kūginio vamzdžio atvejis. Įvairių tonų stabilumas. Vožtuvai ir slankikliai, vamzdžio ilgio keitimas ir perderinimo problema. Garso paskleidimas aplinkoje, spinduliavimo funkcija. Instrumento spektro ir tembro savybės, jų priklausomybė nuo kraštinio dažnio, pūtimo jėgos ir kitų akustinių parametrų.
liežuvėliniai aerofonai Akustinė instrumento sandara. Liežuvėlio virpesiai. Virpesių sukėlimas instrumento vamzdyje. Akustinės varžos kreivė. Kraštinis dažnis. Virpesių vamzdyje spektras. Garso skylučių bei žiočių vaidmuo. Registrų susidarymas. Garso paskleidimas aplinkoje, spinduliavimo funkcija. Instrumento spektro ir tembro savybės, jų priklausomybė nuo kraštinio dažnio, pūtimo jėgos, atidengtų skylučių skaičiaus ir kitų akustinių parametrų.
švilpiamieji aerofonai Akustinė instrumento sandara. “Oro liežuvėlio” virpesiai. Briaunos tonas, jo dažnio priklausomybė nuo oro srovės greičio (pūtimo jėgos) bei įpūtimo angos ilgio. Virpesių sukėlimas instrumento vamzdyje. Kraštinis dažnis. Virpesių vamzdyje spektras. Registrų susidarymas (perpūtimas), jų keitimo įvairiuose instrumentuose savitumai. Garso paskleidimas aplinkoje, spinduliavimo funkcija. Instrumento spektro ir tembro savybės, jų priklausomybė nuo kraštinio dažnio, pūtimo jėgos, atidengtų skylučių skaičiaus ir kitų akustinių parametrų. Lūpinių, liežuvėlinių, švilpiamųjų aerofonų akustiniai skirtumai.
idiofonai ir membranofonai Akustinė instrumentų sandara, jos įvairovė. Virpesių sukėlimas standžiame strype. Strypo virpesių spektro, aukščio suvokimo, tembro savitumai. Strypo formos ir medžiagos vaidmuo: ksilofono, marimbos, vibrafono akustiniai skirtumai. Virpesių sukėlimas membranoje. Mazgų ir pūpsnių išsidėstymas. Membranos virpesių spektro, aukščio suvokimo, tembro savitumai. Spektro priklausomybė nuo užgavimo vietos bei kuokelės savybių, atitinkami tembro skirtumai. Kietų paviršių ir membranų akustikos panašumai ir skirtumai, tyrimo metodai.
balso akustika
kalba Balso instrumento sandara. Balso klostės. Fonacija, Bernoulli’o efektas. Oro srauto virpesiai ir balso šaltinio spektras, jų priklausomybė nuo pobalsinio slėgio. Balso tembro priklausomybė nuo fonacijos intensyvumo. Triukšmų sukėlimas. Balso spektro susiformavimas. Balso tako rezonansų savitumai. Formantės, rezonatoriaus pralaidumo funkcija. Rezonatoriaus modeliavimas. Balsyno F1-F2 diagrama. 
dainavimas Bendri ir saviti kalbos bei dainavimo akustikos bruožai. Vibrato. Registrai ir balsų rūšys, jų fiziologinė prigimtis, spektro bei tembro skirtumai. Tariamų ir dainuojamų balsių fonetiniai (formančių) skirtumai. Gerklų padėties įtaka. Dainininko formantė. Formantinė technika. Obertoninis dainavimas. Ansamblinio dainavimo akustiniai aspektai.
architektūrinė akustika

Pagrindiniai koncertinių salių akustikos kriterijai ir jų įgyvendinimo būdai. Tiesioginis garsas, ankstyvieji atspindžiai, aidesys (reverberacija). Aidesio trukmė. Absorberiai. Difuzoriai. Optimali aidesio trukmė įvairioms muzikos rūšims įvairaus tūrio patalpose. Aidesio trukmės priklausomybė nuo patalpos tūrio bei paviršių (ploto ir absorbcijos). Precedento efektas ir jo naudojimas įgarsinant koncertines sales.

naudingos nuorodos
Bene geriausias trumpas vadovėlis-enciklopedija apie muzikos akustiką (žr. 'Sound and Hearing'). Įvairios temos. Populiariai, bet ne prastai. čia
Puiki bendrosios akustikos enciklopedija. Taip pat šiek tiek fiziologinės akustikos, darnos, elektroakustika. čia
Animacijos norintiems geriau įsivaizduoti, kas yra ta garso banga, kaip ji sklinda, bangų  interferenciją, stovinčias bangas, samplaikas... čia
  čia
Apie garso aukščio etalono kitimą. čia
Garso aukštis, aukščio etalonas, darnos, muzikos instrumentų klasifikacija. čia
Vidinė ausis. čia
Muzikos suvokimo terminų žodynas. čia
Teorinės darnos, istorija. Gera apžvalga, tik kai kurie skyriai senstelėję (pvz., apie konsonansą). čia
Grynoji darna. čia
Tono vidurkio, barokinės darnos (netolygiosios temperacijos). čia
Mikrotonai (enciklopedija). čia
Trumpa muzikos instrumentų enciklopedija laisvalaikio pasiskaitymui. čia
Smuiko ir gitaros akustika pažengusiems. čia
Fortepijono akustika labai pažengusiems. čia
Aerofonai, gitara, smuikas. Gerai padaryta! čia
Varpai. čia
Populiariai apie muzikos instrumentus (prancūzų k.) čia
Ingo R. Titze: puikiai ir populiariai įvairiomis balso temomis. čia
Choro akustikos tyrinėjimų apžvalga. čia
Įvairūs kalbos, muzikos akustikos, klausos tyrinėjimai rašantiems mokslo darbus. čia