statistiniai metodai muzikologijoje
English

Pradžia

CV
Knygos
Straipsniai
Pranešimai
Garso publikacijos
Muzikavimai
Kita


Studentams/
smm

Absurdynas

Trumpas teminis planas


 

Dažnių skirstiniai

Grupių intervalai ir ribos. Grafinis stebėjimų vaizdavimas. Dažnių histogramos. Santykinių dažnių histogramos. Skirstinių formos charakteristikos. Muzikiniai skirstinių pavyzdžiai

 

Kompiuterinis histogramų sudarymas

Bendrosios žinios apie Excel. Duomenų įvedimas. Excel lentelių atvaizdavimas diagramomis. Histogramos įrankis

 

Skaitmeniniai duomenų aprašymo metodai

Vidurkių apibrėžimai ir žymėjimai. Centrinės tendencijos matai. Vidurkis, mediana, moda. Jų apskaičiavimas Excel pagalba. Muzikiniai pavyzdžiai

 

Duomenų sklaidos matai

Kvartiliai. Dispersijos matai. Standartinis nuokrypis. Jų apskaičiavimas Excel pagalba. Muzikiniai pavyzdžiai

 

Tikimybių teorijos elementai

Sąvokos. Nepriklausomieji ir priklausomieji įvykiai. Sąlyginė tikimybė. Kombinatorikos elementai. Muzikiniai pavyzdžiai

 

Diskretieji ir tolydieji skirstiniai

Binominis skirstinys. Polinominis skirstinys. Normalusis (Gauso) skirstinys. Jų charakteristikų apskaičiavimas Excel pagalba. Muzikiniai pavyzdžiai

 

Statistinės išvados: didelės imtys

Imties atsitiktinumas. Statistikos sąvoka. Dažniausiai naudojamų statistikų savybės. Taškiniai įverčiai. Pasikliautinieji intervalai. Jų apskaičiavimas Excel pagalba. Hipotezių tikrinimas. Nulinė hipotezė. Atmetimo sritis. Pirmosios ir antrosios rūšies klaidos. Reikšmingumo lygmuo. Hipotezės apie vidurkį ir dispersiją. Jų charakteristikų apskaičiavimas Excel pagalba. Muzikiniai pavyzdžiai


Statistinės išvados: mažos imtys

Imties dydis. Studento t skirstinys. Hipotezių tikrinimas. χ2 skirstinys. Skirstinių charakteristikų apskaičiavimas Excel pagalba. Muzikiniai pavyzdžiai

 

Koreliacija. Regresija

Mažiausių kvadratų metodas. Koreliacijos koeficientas. Tiesinė regresija. Homoskedastiški ir heteroskedastiški duomenys. Regresijos tiesė. Liekamųjų paklaidų analizė. Išskirtys. Kovariacija. Determinacijos koeficientas. Regresinės analizės statistinės išvados. Koreliacijos ir regresijos charakteristikų apskaičiavimas Excel pagalba. Muzikiniai pavyzdžiai

 

χ2 testas

χ2 suderinamumo kriterijus. Požymių nepriklausomumo tikrinimas. Homogeniškumo tikrinimas. χ2 testavimas Excel pagalba. Muzikiniai pavyzdžiai

 

Klasterinė analizė

Klasterinės analizės etapai ir tikslai. Objektų panašumo matai. Klasterinės analizės metodų klasifikacija. Jungimo metodai. k-vidurkių metodas. Muzikiniai pavyzdžiai